برای محاسبه میزان غذای روزانه ابتدا بایستی دمای متوسط روزانه آب استخربدقت اندازه گرفته شود.

2- تعداد ماهیان موجوددراستخر رامحاسبه  می کنیم.

3- وزن متوسط ماهیان رابه دقت بانمونه برداری ازحداقل سه نقطه استخر بدست می آوریم

4- سپس وزن کل ماهیان استخررامحاسبه وبراساس دمای آب وجدول زیر وطبق فرمول محاسبه می نمائیم.

وزن کل ماهیان استخربراساس کیلوگرم(ضرب در) عددموردنظرازجدول زیر براساس وزن ماهی ودمای آب (تقسیم بر100)= کیلوگرم غذای روزانه

مثال: دریک استخر تعداد 5000قطعه ماهی باوزن 30گرم پرورش داده می شودودمای آب 12درجه سانتیگراداست.مقدارغذای روزانه طبق جدول زیربدن صورت محاسبه می شود

کیلوگرم وزن ماهیان استخر150=1000/30*5000

کیلوگرم 3=100/2(عددمورد نظرازجدول برای دمای 12)*150

پس 3کیلو غذا راچهارقسمت نموده ودرچهار وعده به ماهی داده می شود.لازم بذکر است مقدارغذای فوق برای شرایط استاندارد بوده وبایستی به کیفیت آب وشرایط ماهی توجه نمود.

 

جدول غذا دهی روزانه در شرایط و اوزان مختلف

مقدارمصرف درهرنوبت = وزن ماهی موجود در استخر x درصد غذادهی طبق جدول