پس از رهاسازی بچه ماهی در آب و گذشت مدتی از زمان خوراک‌دهی (معمولاً یک هفته) جهت اطلاع از وضعیت رشد و میزان خوراک مصرفی، پرورش‌دهندگان می‌بایستی با وزن کردن ۰.۵ تا ۱ درصد از کل گله و تعیین میانگین وزنی ماهیان، بیومتری (زیست‌سنجی) انجام نمایند. با انجام عملیات بیومتری می‌توان از میزان و یکنواختی رشد ضریب تبدیل غذایی و شاخص رشد آگاهی یافت. پرورش‌دهندگان با درج اطلاعات صحیح در جدول بیومتری در صورت بروز هرگونه اشکال در میزان رشد و یا اتلاف خوراک نسبت به برطرف کردن مشکل و چاره‌جویی اقدام نمایند. توصیه رامان بر ارتباط مستقیم پرورش‌دهندگان با گروه تحقیق و توسعه (R&D) جهت راهنمایی‌های لازم برای رسیدن به حداکثر تولید است.

 

جدول غذادهی اکسترود شده مخصوص ماهی قزل‌آلا جهت دستیابی به حداقل ضریب تبدیل غذایی (Optimal FCR)

محاسبه میزان غذایی ماهی